O‘zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti kafedrasi