Dissertasiya va avtorefaratlar

 

F.I.О.   Mavzu PhD/DSc
Nazarov  Sharofiddin Hakimovich   O‘zbekiston mintaqalari  raqobatbardoshligini oshirishning metodologik  asoslarini takomillashtirish batafsil… DSc
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna    Kichik biznesda aholini munosib mehnat tamoillari asosida ish bilan ta‘minlashni takomillashtirish batafsil… DSc
Asqarov Nodirbek Ibragimovich  

 

  O‘zbekiston Respublikasida tashqi savdo va bojxona sohalarini uyg‘un boshqarishning tashkiliy iqtisodiy mexanizimini takomillashtirish  batafsil…
 DSc

Qurolov Qobuljon Qulmanovich

 

 

 

  Bozor munosabatlari sharoitida iqtisodiy ta‘lim tizimining takomillashuvi qonuniyatlari batafsil DSc
Abdullayev  Ilyos Sultanovich

 

  Mintaqaviy iqtisodiy tizimni optimal tartibga solishning mexanizmlarini takomillashtirish  batafsil DSc

Madaliyev Abdulla Axmedovich

 

  Iqtisodiyotni boshqarishda inson omilini faollashtirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmidan foydalanish takomillashtirish  batafsil
DSc

 

 

Share: