“Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali